close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • WARUNKI WJAZDU DO POLSKI

 • Obywatele państw trzecich, mogą wjechać na terytorium Polski, jeżeli posiadają jeden
  z wymienionych dokumentów:

   

  • krótkoterminową wizę jednolitą Schengen (C)
  • długoterminową polską wizę krajową (D)
  • zezwolenie na pobyt w Polsce
  • zezwolenie na pobyt lub wizę krajową wydane przez inne państwo Schengen.


  Okres ważności polskiej długoterminowej wizy krajowej (D) nie przekracza 1 roku.

  Warunki wjazdu obywateli państw trzecich na terytorium strefy Schengen regulują zapisy Wspólnotowego Kodeksu Wizowego.

   


   

  Aby wjechać na terytorium państw strefy Schengen, obywatele krajów trzecich muszą posiadać ważny dokument podróży oraz wizę, jeśli jest ona wymagana. Muszą także spełniać następujące warunki:

   

  • uzasadnić cel podróży i warunki planowanego pobytu, posiadać środki wystarczające na utrzymanie, zarówno podczas planowanego pobytu jak i na powrót do kraju zamieszkania lub na tranzyt do państwa trzeciego, do którego osoba ta ma zagwarantowany wjazd, albo być w stanie legalnie zdobyć wyżej wymienione środki;
  • nie mogą znajdować się na liście osób, którym odmówiono zgody na wjazd;
  • nie mogą być uznawani za osoby, które mogą naruszyć porządek publiczny, bezpieczeństwo lub stosunki międzynarodowe jednego z państw strefy Schengen.

  Po przejściu kontroli granicznej, można swobodnie poruszać się po strefie Schengen.
  Państwa Schengen wydają następujące rodzaje wiz Schengen, które uprawniają posiadacza do wjazdu oraz pobytu na terytorium Schengen:

   

  • wiza lotniskowa (A) – ważna tylko dla podróżujących samolotem, nie umożliwia posiadaczowi opuszczenia strefy tranzytowej lotniska
  • wiza krótkoterminowa (C) – umożliwia pobyt na terytorium Schengen do maksymalnie 90 dni, w ciągu 6 miesięcy od momentu pierwszego wjazdu.

  Oprócz wiz jednolitych, kraje Schengen wydają długoterminowe wizy krajowe (D) oraz zezwolenia na pobyt.
  Posiadacze zezwoleń na pobyt oraz wiz krajowych (D) wydanych przez jedno z państw Schengen mogą podróżować bezwizowo po strefie Schengen przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy w okresie półrocznym.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: