close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • STRONA GŁÓWNA

 •  

  Sprzedaż sprzętu wojskowego za granicę wpływa na  kształtowanie relacji międzynarodowych, stąd jest ważnym elementem polityki zagranicznej. Odbiorcami polskiego uzbrojenia są z reguły ministerstwa lub agencje rządowe, dlatego współpraca w tym obszarze uznawana jest też za potwierdzenie dobrych relacji politycznych, opartych na zaufaniu i wspólnocie interesów bezpieczeństwa.

   

  Działania MSZ koncentrują się na sferze kontaktów oficjalnych – poprzez spotkania wysokiego szczebla, pracę placówek dyplomatycznych oraz wsparcie Departamentu Polityki Bezpieczeństwa polska oferta obronna może być lepiej promowana wśród osób bezpośrednio odpowiedzialnych za kształt i potencjał sił zbrojnych. Promocja oferty obronnej obejmuje także współpracę produkcyjno-badawczą, w tym tworzenie ponadnarodowych konsorcjów. Działania w obu obszarach są planowane i realizowane zgodnie z interesami bezpieczeństwa międzynarodowego RP oraz ze zobowiązaniami prawnymi i politycznymi. Ich głównym celem jest wspieranie globalnego bezpieczeństwa i wzmacnianie wizerunku Polski jako producenta nowoczesnego uzbrojenia oraz wiarygodnego  partnera. Działania promocyjne MSZ, w tym placówek dyplomatycznych, stanowią istotne uzupełnienie działań stricte marketingowych podejmowanych przez polskich przedsiębiorców. 

  Rzeczywisty eksport uzbrojenia z Polski w 2014 r. wyniósł blisko 395 mln euro, co oznacza wzrost o ponad 17% w relacji do roku 2013. Pomimo pozytywnej tendencji, wskaźniki eksportowe są wciąż poniżej potencjału przemysłu obronnego. 

   

  Wsparcie MSZ dla polskich producentów polega na:

   

  • współinicjowaniu i politycznym wspieraniu projektów współpracy międzypaństwowej w sferze produkcji,  zakupów, projektów badawczych w ramach przemysłów obronnych;
  • wpływaniu na kalendarz i przebieg wizyt międzypaństwowych zgodnie z potrzebami rodzimego sektora bezpieczeństwa;
  • ochronie interesów polskiego przemysłu na forach międzynarodowych;
  • udziale w spotkaniach i konferencjach w ramach imprez wystawienniczych;
  • analizie rynku uzbrojenia i przekazywaniu przedsiębiorstwom informacji o rysujących się perspektywach współpracy;
  • tworzeniu przez polskie placówki dyplomatyczne pozytywnego klimatu dla rozwoju współpracy gospodarczej z krajami akredytacji.  

   

  Jednocześnie poprzez prowadzenie racjonalnej polityki kontroli eksportu uzbrojenia, równoważącej potrzeby bezpieczeństwa państwa z interesem gospodarczym, MSZ sprzyja transferowi do Polski zaawansowanych technologii i inwestycjom zagranicznym oraz wspiera rozwój sieci wiarygodnych partnerstw międzynarodowych.

   

  Polska od początku swego członkostwa w UE wspiera proces otwierania i konsolidacji europejskiego przemysłu obronnego. Angażujemy się  we współpracę produkcyjno-badawczą jako członek Europejskiej Agencji Obrony (European Defence Agency). Uznajemy Agencję za ważny mechanizm rozwoju europejskiej bazy technologicznej i produkcyjnej. Powierzenie jej zadań koordynacyjnych sprzyja rozwojowi idei wielonarodowych zamówień obronnych oraz rosnącemu  zaangażowaniu polskich jednostek badawczo-rozwojowych w europejskich projektach, co owocuje dostępem do nowoczesnych technologii. Pośrednim, ale ważnym efektem jest przyśpieszenie tempa technicznej modernizacji Sił Zbrojnych RP. Jej bezprecedensowy zakres i wartość (ok. 40 mld USD do roku 2022) jest silnym czynnikiem wpływającym na relacje z innymi państwami w sferze polityki bezpieczeństwa oraz międzynarodowymi przedsiębiorstwami w zakresie współpracy przemysłowo-technologicznej.

   

   Więcej informacji o EDA – tutaj.

   

   

  Dekalog eksportera uzbrojenia

   

   

  1. Obecność międzynarodowa i wymiana z zagranicą jest kluczowa dla innowacyjności oraz rozwoju przedsiębiorstw sektora – eksport sprzyja efektywności i tworzy wartościową sieć kontaktów. Traktuj eksport jako kluczowy element strategii rozwoju Twojej firmy.

   

  1. Wsparcie polityczne jest niezbędne/pożądane w zdobywaniu kontraktów na większości rynków. Korzystaj z wiedzy i doświadczenia MSZ i właściwej placówki zagranicznej.

   

  1. Jeżeli nie masz pewności czy dany sprzęt/usługa lub technologia nie jest objęta restrykcjami eksportowymi, zwróć się do MSZ z zapytaniem o wstępną, niewiążącą opinię.

   

  1. W wielu przypadkach pożądana jest współpraca z wybranym przedsiębiorstwem zbrojeniowym z państwa UE lub NATO. Taka współpraca wzmacnia sojuszniczą bazę przemysłową i sprzyja efektywnemu wykorzystaniu kontaktów na rynkach trzecich. Sprawdź możliwości takiej współpracy z przedsiębiorstwami zagranicznymi z Twojej branży.

   

  1. Nierzadko kontrakty eksportowe są zawierane przy uczestnictwie partnerów przemysłowych z rynku zamawiającego (poddostawcy, usługodawcy, offsetobiorcy). Upewnij się, że są to wiarygodni kontrahenci, dający rękojmie sprawnej współpracy. Ich nierzetelność wpłynie negatywnie na Twój wizerunek.

   

  1. Upewnij się, że państwo importujące dysponuje wystarczającym zapleczem kadrowym do właściwego użytkowania eksportowanego sprzętu/systemu. Jeżeli nie, uzgodnij wcześniej odpowiednie pakiety szkoleniowe. Ew. awarie sprzętu wynikające ze złego użytkowania będą wpływać negatywnie na Twoją reputację.

   

  1. Zwracaj uwagę także na niewielkie zamówienia na odległych rynkach. Mogą one stanowić kotwicę marketingowo-wizerunkową w całym regionie i zwiększyć Twoje szanse w kolejnych postępowaniach. Placówki dyplomatyczne służą pomocą w dostępie do właściwych informacji.

   

  1. Aktywnie poszukuj publicznych narzędzi wsparcia – od dofinansowania do wydarzeń targowych, przez uczestnictwo w delegacjach rządowych po europejskie mechanizmy (programy Europejskiej Agencji Obrony, fundusze dla przedsiębiorstw).

   

  1. Informuj MSZ i placówki zagraniczne o swoich flagowych produktach i priorytetowych rynkach. Te informacje będą wykorzystywane podczas rozmów i spotkań wysokiego szczebla.

   

  1. Współpracuj ściśle z innymi (państwowymi i prywatnymi) przedsiębiorstwami polskiego sektora zbrojeniowego. Rynek globalny jest wystarczająco chłonny.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: